Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

VEdtægter for tandlægeselskabet​

​1.a Foreningens navn er Tandlægeselskabet Alssund

1.b Tandlægeselskabets formål er at varetage medlemmernes økonomiske interesser ved afholdelse af faglige møder og kurser samt at fremme gode kollegiale forhold.

2.a Som medlemmer kan optages tandlæger, der udøver tandlægegerning eller er bosiddende i Alssund-området.

2.b Bestyrelsen kan efter ansøgning optage andre tandlæger i selskabet.

2.c Begæring om optagelse indgives til selskabets bestyrelse. Dersom bestyrelsen afslår optagelsesbegæringen, er dette først gyldigt, når det med 2/3 majoritet er godkendt af den førstkommende ordinære generalforsamling.

2.d Medlemmer der ophører med at praktisere, tilbydes passivt medlemskab med nedsat kontingentbetaling. Passive medlemmer kan deltage i alle foreningens arrangementer på samme vilkår som aktive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

2.e Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance. Medlemmer der er i restance ud over 1/2 år slettes automatisk.

2.f Udmeldelsen kan finde sted til 1. januar med 1 måneds varsel ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

2.g Bestyrelsen er berettiget til at indbyde personer uden for medlemskredsen som gæster ved selskabets arrangementer.

2.h Ikke medlemmer, bosiddende eller arbejdende i TSA's virkeområde, tillægges en ekstra udgift til kursusgebyret, svarende til TSA's årskontingent. Ved begrænset deltagerantal har TSA medlemmer førsteprioritet til deltagelse.

3.a Medlemskontingentet for det pågældende år fastsættes på den ordinære generalfor-samling, der fortrinsvis finder sted den anden fredag i marts måned. Kontingentet forfalder til betaling den 1. juni.

3.b Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tilstå et medlem kontingentnedsættelse eller kon-tingentfritagelse.

3.c Bestyrelsen kan pålægge rykkergebyr på kr. 100 ved 1. og 2. rykker.

​4.a Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

4.b Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandsberetning

  3. Regnskabsaflæggelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Kontingensfastsættelse

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  7. Valg af 2 revisorer

  8. Eventuelt

​4.c Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, og skal indkaldes når mindst 1/3 af selskabets medlemmer skriftligt frem-sætter motiveret begæring herom overfor bestyrelsen.

4.d Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, herunder email, indeholdende dagsorden til alle medlemmer.

4.e Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

4.f Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Til lovændringer, samt ved afstemninger i henhold til selskabetss vedtægters §§ 2.c og 8. kræves dog 2/3 majoritet.

4.g Generalforsamlingsprotokollen underskrives af selskabets formand og generalforsam-lingens dirigent.

5.a Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, der alle vælges for ét år. Genvalg kan finde sted. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kas-serer og sekretær.

5.b Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.c Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige arbejdsopgaver.

6.a Selskabets regnskab er 1. januar til 31. december.

6.b Regnskabet revideres af 2 kritiske revisorer

7.a Forslag om opløsning af selskabet skal behandles og vedtages med 2/3 majoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Den anden generalforsamling må ikke indkaldes, før den første er afholdt.

8.a I tilfælde af opløsning af selskabet, skænkes dettes midler til humanitært arbejde i forbindelse med tandpleje.

Vedtægter senest ændret på generalforsamlingen den 14. marts 2014​

All rights reserved TandlægeSelskabet Alssund